Telefon
WhatsApp

İCON DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET

Operasyon departmanımızla ithalat, ihracat, gümrükleme, mevzuat ve lojistik alanlarında hizmetler sunuyor, her tür dış ticaret operasyon sürecini üstlenerek sürecin kusursuz tamamlanmasını sağlıyoruz.
Her türlü dış ticaret operasyonunu ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak Müşteri odaklı stratejisi ile en iyi hizmeti ve kusursuz şekilde sunmayı hedeflerken; iş ahlakı ve güvenilir duruşundan ödün vermemeyi, sektöre öncü olmayı ve sektör standartları belirleyecek adımlar atarak gelişmeyi,  Ülke ekonomisine katkı sağlayacak ihracat faaliyetlerinde en verimli ve optimum çözümler sunmayı, kusursuz hizmet misyonunu ile çalışanlarını ve etkileşim içinde olduğu ilgili taraflarını da kalite yolculuğunda birlikte yanında taşımayı ve sürekli geliştirmeyi, ulusal veya uluslararası mevzuatlara uyum yükümlülüklerini yerine getirirken; çevreci yaklaşımlar ve sosyal sorumluluk projelerine de imza atarak zor olanı başarmak ve hedeflerine ulaşmak için tüm bu faaliyetleri yürütürken bilgi birikimi ve sektör deneyimlerini kalite yönetim sistemi ile kurumsal hafızaya alarak, gelecek nesillere aktarmayı ve sistemi sürekli geliştirerek sürdürmeyi hedef edinmiştir.

İTHALAT NEDİR (Import)

İthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İthalat; bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veyahut müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.

İthalatçı; ithalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük idaresine kayıtlı, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

İHRACAT NEDİR (Export)

İhracat; bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ihracat, ithalatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İhracat; bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder.

İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye`de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

İŞYERİNDE TESLİM (EXW)

İhraç malının, kendi mahallinde veya başka bir isimle belirlenmiş yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Bu terim, satıcının asgari yükümlülüklerini temsil etmektedir ve alıcının, malların satıcının mahallinden alınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları üstlenmesi gerekir.

GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ (FAS)

Belirtilen yükleme limanında mallar gemi doğrultusuna yerleştirildiği zaman, satıcının malları teslim etmesi demektir. Bu andan itibaren mallara ilişkin bütün masrafları, kayıp ve eksikler ile hasar risklerini alıcı üstlenmektedir. Malın gümrüklenmesi satıcıya aittir.

GEMİDE MASRAFSIZ (FOB)

Belirtilen yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Bu noktadan itibaren alıcı, mallara ilişkin bütün masrafları, kayıp- eksikler ve hasarları üstlenmektedir.

TAŞIYICIYA MASRAFSIZ (FCA)

Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak, belirtilen yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya teslim etmesini ifade eder. Seçilen teslim yerinin malların bu yerde yüklenmesi veya boşaltılması üzerinde etkisi bulunmaktadır. Eğer teslim satıcının mahallinde gerçekleşirse, satıcı yüklemeden sorumludur. Teslim başka bir yerde gerçekleşmiş ise, o zaman satıcı malların boşaltılmasından sorumlu olmamaktadır.

MAL BEDELİ VE NAVLUN (CFR)

Yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim etmesini ifade etmektedir. Malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcı üstlenmektedir. Ancak malların kayıp-eksikler ve hasarı ile teslim anından sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan ek masraflar, satıcıdan alıcıya geçmektedir. Bu terim, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirmektedir.

MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN (CIF)

Bu terim, yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim etmesi anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini ödemelidir. Ancak, malların kayıp-eksik ve hasarı ile teslim anından sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan ek masraflar, satıcıdan alıcıya geçmektedir. CIF teriminde satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında mallara ilişkin kayıp-eksik ve hasar riskine karşılık denizcilik sigortasını temin etmelidir.

TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK (CPT)

“Taşıma ödenmiş olarak…” terimi, malların satıcının bizzat kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edileceğini,  satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masrafları da üstlenmektedir.

“Taşıyıcı” terimi, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların, demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, iç sular veya bu yolların bazılarının beraber kullanılmasıyla taşınması yükümlülüğünü üstüne alan veya bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK (CIP)

“Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak…” terimi, malların bizzat satıcının seçtiği bir taşıyıcıya teslim edileceğini, satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masrafları da üstlenmektedir.

Ancak CIP teriminde satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında malların kayıp-eksik ve hasar riskine karşılık bir sigorta temin etmelidir. Bu durumda, satıcı sigorta için sözleşme yapmakta ve sigorta primlerini ödemektedir.

SINIRDA TESLİM (DAF)

“Sınırda teslim” terimi, malların gelen taşıma aracından boşaltılmamış, ihracat için gümrüklenmiş fakat ithalat için gümrüklenmemiş olarak sınırda, komşu ülkenin gümrük sınırından önce, belirlenen teslim yerinde veya noktasında alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla satıcının teslim borcunu yerine getirdiğini ifade eder. “Sınır” terimi, ihracatın yapıldığı ülkenin sınırı dahil, her türlü sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla söz konusu “sınırın” terim içinde bir yer veya nokta olarak kesinlikle her zaman ismen belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.  Bu terim teslimin kara sınırında yapılması halinde her türlü taşıma şekli için kullanılabilir.

RIHTIMDA TESLİM (DEQ)

“Rıhtımda teslim” terimi, satıcının belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede) ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmeden alıcının tasarrufuna bırakmak suretiyle malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmelidir. EDQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörmektedir.

GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM (DDP)

Satıcı, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir “gümrük resmi”(gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergileri ve diğer harçlar) dışında, malların varış yerine taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yüklenmektedir.

ÖDEME ŞEKİLLERİ

1) Peşin Ödeme (Cash Payment / Advance Payment / Prepayment / Cash Before Delivery)

İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatçı ise malların gönderilmemesi yada malların sipariş evsafına uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı zarara uğrama riski taşımaktadır.

Peşin ihracat bedelleri, bankalar aracılığıyla havale şeklinde, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden üçüncü kişilerce çek ve efektif olarak, döviz satan kişinin yurt dışında yerleşik olduğunun tevsiki veya kredi kartının yurt dışından verilmiş olduğunun tespiti halinde kredi kartıyla tahsil edilebilir.

2) Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)

İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödendiği ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra, sevkiyata ilişkin vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile ithalatçıya gönderir. İhracatçının en çok risk üstlendiği ödeme şeklidir. Mal bedelinin ödenmesi malların teslim alınmasından sonra gerçekleştiğinden, mal bedelinin ödenmemesi riski mevcuttur.

3) Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents / Documentary Collections)

İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra bunları temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkan veren bir ödeme şeklidir. Banka ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim eder.

4) Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeyi bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir.

  • Kabul Kredili Akreditif: Uluslararası kurallara ve mevzuata göre açılan akreditiflerde sevk belgelerinin, bu belgelerle birlikte sunulan poliçenin ithalatçının bankası veya muhabir bankaca kabulünü takiben serbest bırakılarak bedellerinin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir ödeme şeklidir.
  • Kabul Kredili Vesaik Mukabili: Bankanın sevk belgelerini bu belgelerle ekli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.
  • Kabul Kredili Mal Mukabili: İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.

5) Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

İthalatçının talep ve talimatı üzerine veya bizzat kendi adına işlem yapan bir bankanın akreditif şartlarına uyulması kaydıyla ve akreditifte şarta bağlanan vesaikin ibrazı karşılığında,

  • İhracatçıya veya onun emrine ödeme yapacağı veya ihracatçının çekeceği poliçeleri kabul edeceği ve ödeyeceği, veya
  • Böyle bir ödemeyi yapması veya çekilen poliçeleri kabul etmesi için diğer bir bankayı yetkili kıldığı, veya
  • Diğer bir bankayı iştira işlemi yapmaya yetkili kıldığı bir düzenlemedir.

Kısaca, ithalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden ödeme şeklidir.

Akreditifler, Milletlerarası Ticaret Odası’nın akreditifli ödemelerde yeknesaklığı temin etmek üzere yayınladığı “Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar-UCP 500” broşüründe yer alan kurallar çerçevesinde açılmaktadır. (Kaynak: İstanbul Ticaret Odası)

ULUSLAR ARASI TİCARİ TERİMLER

Kısaltma Anlamı
AF

 

AWB

B/G

BT

CAD

CAG

CFR

CIA

CIF

CIP

CL

COD

CONF

COS

CPD

CPT

CR

D / A

D / O

D / P

DAD

DAF

DDU

DEQ

DES

DFT

ENCL

END

ETA

EXQ

EXW

FD

FAS

FCA

FAND

FIB

FIO

FIOS

FO

FOB

FOC

FRFWRD

FRT

FRTCOLL

FRTPP

GRWT

IOU

IRREV

L / C

LO

M / R

MIP

PA

PB

TO

Kıymet Üzerinden Peşin Avans Navlun

 

Konşlmento (Hava)

Gümrüğü Ödenmemiş Transit Mal

Yükleme ve Boşaltma Kuralları

Vesaik Mukabili

Mal Mukabili

Mal Bedeli ve Navlun

Peşin Para

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (Deniz)

Taşıma ve Sigorta Ödenmiş

Alıcının Bulunduğu İstasyona Teslim

Teslimat Anında Ödeme

Teyit / Teyitli

Sevkıyat Anında Peşin Para

Vergi, Rüsum Gemi Kiralayana Ait

Taşıma Ödenmiş

Cari Kur

Kabul Karşılığı Vesaik

Teslimat Emri

Vesaik Mukabili Ödeme

Tahsilatı Yapan Bankanın Takdiri Karşılığında Vesaik

Sınırda Teslim

Vergileri Ödenmemiş Teslim

Rıhtımda Teslim (Vergileri Ödenmiş)

Gemide Teslim

Poliçe / Kambiyo Senedi

Ekleri

Ciro Edilmiş / Ciro

Geminin Tahmini Varış Zamanı

Rıhtımda Teslim

İş Yerinde Teslim

Boşaltma Masrafları Gemiye Ait Olmaksızın

Gemi Yanında Teslim

Taşıyıcıya Teslim

Navlun ve Sürastarya

Ambara Teslim

Taşıyıcının Yükleme ve Boşaltma Gideri ile İlgisi Yoktur

FIO ve İstif Gideri ile İlgisi Yoktur

Boşaltma Alıcıya Ait

Gemi Bordasında Teslim

Ücretsiz

Navlun Vadeli

Navlun

Navlun Tahsil Edilecek

Navlun Peşin Ödenmiş

Brüt Ağırlık

Size Borcum / Borç Senedi

Rücu Edilemez (Gayri Kabili Rücu)

Akreditif

Boşaltma Satıcıya Ait

Ordino / Yükleme Ordinosu

Deniz Sigortası Poliçesi

Vekaletname / Özel Hesap

Tasarruf Cüzdanı

Ciro

TEKLİF FORMU